Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW TANECZNYCH

ZŁOTORYJA DANCE ARTS FESTIVAL 2020

1. Organizator

Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja, www.trood.pl
oraz
Street Dance Academy Michał Czyżewski ul. Drzewieckiego 5/21, 54-129 Wrocław, www.s-d-a.pl

2. Terminy

 • Zgłoszenia                              do 5.04.2020 r.
 • Zawody taneczne:                   
  18 kwietnia 2020 r. – Street Dance
  19 kwietnia 2020 r. – Taniec współczesny, Jazz, Modern, Balet itp. 

3. Cel

·         konfrontacja dorobku artystycznego

·         popularyzacja tańca jako formy wychowania

·         wymiana pomysłów i doświadczeń między instruktorami i choreografami

·         integracja dzieci i młodzieży

4. Kategorie, wymagania techniczne:

Street Dance (hip-hop, new age, locking, popping, house itp.)

·         Solo – do lat 8,  9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat

·         Duety – do lat 8, 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat

·         Formacje debiuty (dzieci tańczące krócej niż rok czasu) – do lat 8, 9-11 lat

·         Formacje – do lat 8, 9-11 lat, 12-15 lat, powyżej 15 lat

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika.

Taniec współczesny, jazz, modern itp. – bez tańców towarzyskich i ludowych

·         Solo – do lat 8, 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat

·         Duety – do lat 8, 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat

·         Formacje debiuty (dzieci tańczące krócej niż rok czasu) – do lat 8, 9-11 lat

·         Formacje – do lat 8, 9-11 lat, 12-15 lat, powyżej 15 lat

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika. 

5. Muzyka:

·         Uczestnicy zobowiązani są do przesłania muzyki w formacie .MP3 do dnia 9 kwietnia 2020 na adres mailowy: muzyka@trood.pl podając IMIĘ, NAZWISKO, KATEGORIA TANECZNA, KATEGORIA WIEKOWA (np. Jan kowalski solo, street dance pow. 15 lat) oraz do przygotowania własnych nagrań muzycznych na ‘pen drive’ w formacie MP3. Nośniki muszą być opisane.

solo – muzyka własna – do 1 min 30 sek.
duety – muzyka własna – do 2 minut
formacja debiuty – muzyka własna – do 3 minut
formacja – muzyka własna do 4 minut

Wszystkie prezentacje mają charakter showcase’ów. Styl taneczny zgodnie z kategoriami.

6. Rejestracja: 
Zgłoszenia prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeń na stronie zdaf.pl do dnia 5 kwietnia 2020 roku włącznie.

Startowe należy wnosić na konto:
Nr konta: 66 1050 1575 1000 0090 6566 7348
Adres: Street Dance Academy Michał Czyżewski
ul. Drzewieckiego 5/21, 54-129 Wrocław
Tytułem: nazwa klubu, ilość uczestników np. street dance academy, 15

Potwierdzeniem rejestracji będzie e-mail zwrotny.
Liczba startujących osób jest ograniczona.

7. Postanowienia konkursu

 1. Organizatorem zawodów jest Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na Sali oraz na terenie ZOKiR Złotoryja.
 3. Organizator  nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
 4. Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Uczestnik który ulegnie wypadkowi nie może starać się odszkodowanie od Fundacji Rozwoju Człowieka TROOD
 5. Wymiary parkietu 8 metrów (głębokość) na 10 metrów (szerokość)
 6. Na prowadzenie reklamy, w każdej postaci należy uzyskać zgodę organizatora.
 7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji .
 9. Uczestnikami zawodów mogą być wszyscy tancerze uczęszczający na zajęcia taneczne do klubów tanecznych na terenie Polski i zagranicy oraz tancerze niezrzeszeni.  
 10. Kategorie wiekowe na zawodach to: solo, duety, formacje do lat 8, 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat (w przypadku duetów decyduje wiek starszego uczestnika, w przypadku formacji decyduje 90% grupy). Formacje debiuty – kategoria dla dzieci tańczących mniej niż 1 rok – do lat 8, 9 -11 lat. 
  Style taneczne: Street Dance (hip-hop, new age, locking, popping, house itp.)
  Taniec współczesny, jazz, modern, balet itp. – bez tańców towarzyskich i ludowych
 11. Każdy uczestnik opłaca opłatę startową 25 zł + 5 zł za każdą następna prezentacje do dnia 5 kwietnia 2020 r. Opłata wniesiona na miejscu w dniu zawodów wzrasta o 50 zł (od całej grupy, klubu, szkoły tańca).
 12. Opłata startowa upoważnia do brania udziału w określonej ilości kategorii oraz otrzymania pamiątkowego upominku (przy zgłoszeniu i wpłacie do 6 kwietnia 2020 roku).
 13. Każda osoba tańcząca zobowiązana jest przy wejściu okazać się identyfikatorem stwierdzającym danej tejże osoby, która bierze udział w zawodach.
 14. Jury składa się z grupy trzyosobowej, które mają wyłączne prawo oceniania zawodów. Jurorzy mogą korzystać przy ocenie z pomocy konsultantów w przypadku kiedy stwierdzą, że ich znajomość danego stylu jest niewystarczająca.
 15. Na ocenę jury składa się przede wszystkim: interpretacja i dobór artystycznych środków wyrazu, technika, nowatorstwo w przygotowanych choreografiach, ogólny wyraz artystyczny prezentacji
 16. Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy, są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby i wiąże się z możliwością wyproszenia z zawodów. Jury ma również prawo dyskwalifikacji lub obniżenia oceny prezentacji, których treści piosenek uzna za niecenzuralne, obraźliwe, nawiązujące do nienawiści itp. w szczególności w kategoriach do 8 lat, do lat 11 i 12-15 lat oraz w przypadku kopiowania fragmentów choreografii innych grup/formacji również tych niebiorących udziału w festiwalu.
 17. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, nieobecność powoduje automatyczną dyskwalifikację.
 18. Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność
 19. W kategorii solo tancerz nie może brać udziału kilkakrotnie. W duetach i formacjach tancerz może brać udział dwukrotnie w danej kategorii wiekowej. W kategorii formacje debiuty mogą brać udział tancerze tańczący mniej niż 1 rok. 
 20. Plan imprezy jest orientacyjny, podane godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii tanecznych, mogą ulec zmianie.
 21. Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie z Organizatorem Festiwalu i/lub jurorami.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

8. Przetwarzanie danych osobowych:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD z siedzibą w Złotoryi (59-500), ul. Gwarków 21. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji festiwalu oraz w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak współorganizatorzy, patroni medialni, sponsorzy i innym podwykonawcom współtworzącym imprezę. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych również częściowe jest równoznaczne z wycofaniem swojego udziału w zawodach bez możliwości zwrotu opłaty startowej.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszych zawodów będą przez niego przetwarzane w celu:
a) realizacji Zawodów
b) wyłonienia zwycięzców Zawodów,
c) doręczenia nagród.
Rejestrując się wyraża się zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych wysyłanych przez Fundacje Rozwoju Człowieka TROOD drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikcyjnych. Wyrażenie niniejszej zgody jest warunkiem koniecznym prowadzenia korespondencji. 

3. Osoba zgłaszająca/opiekun/trener uczestnika oświadcza iż ma zgodę na przekazanie danych osobowych uczestników do Organizatora zawodów.

4. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik Zawodów na lista sędziowskich, listach startowych, listach wyników oraz stronie Organizatora www.trood.pl, www.s-d-a.pl , na fanpage’u Organizatora:  https://www.facebook.com/FundacjaTrood oraz na publikacjach patronów medialnych wydarzenia.